Regulamin sklepu internetowego Dalmacja.pl

§ 1
Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy dalmacja.pl – wakacje w Dalmacji, dostępny pod adresem internetowym dalmacja.pl/przewodnik/, prowadzony jest przez Rafał Bednarski MediaLive, ul. Na Szaniec 6/58, 31-560 Kraków, NIP: 6751318591.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania umów sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu oraz uprawnienia Stron umów sprzedaży.

§ 2
Definicje

 1. Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Rafał Bednarski MediaLive, ul. Na Szaniec 6/58, 31-560 Kraków, NIP: 6751318591.
 3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym dalmacja.pl/przewodnik/.
 5. E-Book – przewodnik po Sycylii oferowany do sprzedaży przez Sprzedawcę, dostarczany Klientowi w formacie PDF
 6. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

§ 3
Kontakt ze Sklepem

Adres e–mail Sprzedawcy: [email protected].
Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu wskazanego w tym paragrafie. 

§ 4
Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym. Wraz ze złożeniem zamówienia Klient wyraża zgodę na dostarczenie produktu o treści cyfrowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa. Wyrażenie zgody, o której mowa powyżej, przez Konsumenta, powoduje utratę prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie wyśle na adres e-mail Klienta podany w formularzu zamówienia link pozwalający na ściągnięcie produktu elektronicznego wraz z potwierdzeniem . Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e–mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. Wiadomość e-mail przesłana przez Sprzedawcę do Konsumenta stanowi potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczanie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
 3. Zapłata ceny następuje wyłącznie poprzez przelew bankowy albo za pomocą systemów płatności PayU, Blik, Szybkie płatności

§ 5
Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu i produktów elektronicznych

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są:
 2. dostęp do internetu;
 3. poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa akceptująca pliki typu cookies;
 4. włączona obsługa cookies oraz JavaScript;
 5. czynne i poprawnie skonfigurowane konto poczty elektronicznej.
 6. Warunkiem korzystania z e-Booka udostępnianego Klientowi w formie pliku komputerowego w formacie PDF – posiadanie programu obsługującego takie pliki (np. Adobe Reader).
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z niedostosowania się Kupującego do wskazanych wyżej wymogów technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym się posługuje, w szczególności za niemożność otwarcia dostarczonego pliku.

§ 6
Prawa własności intelektualnej

 1. Produkty elektroniczne oferowane do sprzedaży przez Sprzedawcę stanowią utwory w myśl ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24, poz. 83) i podlegają ochronie przewidzianej w tej ustawie.
 2. Kupującemu nie wolno zwielokrotniać produktów elektronicznych lub dokonywać ich rozpowszechniania, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej, udostępniać produktów elektronicznych jakimkolwiek innym osobom, zarówno w formie drukowanej, jak i elektronicznej.

§ 7
Prawo odstąpienia od umowy

 1. Sprzedawca informuje Klienta przed złożeniem zamówienia, że jego złożenie oznacza akceptację wykonania usługi w pełni przez Sprzedawcę oraz że z momentem doręczenia linku pozwalającego na ściągnięcie treści cyfrowej, Konsument traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
 2. Sprzedawca wraz z e-mailem z linkiem pozwalającym ściągnięcie produktu o treści cyfrowej przesyła potwierdzenie wyrażenia przez Konsumenta zgody na wykonanie usługi w pełni przez Sprzedawcę przed upływem terminu do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa.
 3. W przypadku, gdy Sprzedawca nie poinformuje Konsumenta o okolicznościach wskazanych w ust. 1 i 2, w tym o utracie prawa do odstąpienia od umowy, Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Oświadczenie może być wysłane drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e–mail Sprzedawcy. 
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy w przypadku opisanym w ust. 3, Sprzedawca zwraca Konsumentowi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zapłaconą przez niego cenę za produkt.

§ 8
Reklamacja i gwarancja

 1. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy produktu elektronicznego Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi.
 2. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 3. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 4. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w formie pisemnej lub elektronicznej.

§ 9
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.phphttp://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą. 
  b. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą. 
  c. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 10
Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem www.Dalmacja.pl/polityka-prywatnosci/

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 4. Regulamin ustanawia, wprowadza i zmienia Sprzedawca. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.03.2023.